HelsaMi

Spørsmål og svar

Helseplattformen vil påvirke mange, både ansatte i helsevesenet, pasienter og brukere.
Under finner du oversikt over en rekke tema og spørsmål vi vet mange lurer på. Om du ikke finner det du leter etter, ta gjerne kontakt.​

Generelt om Helseplattformen

​Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er en ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge, til beste for pasienten. Det er et stort, felles prosjekt og et selskap som eies av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Alle kommuner i Midt-Norge kan bli medeiere dersom kommunestyret vedtar det.

Vi bygger og innfører ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, både sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. Trondheim kommune samt et fastlegekontor i Trondheim tok i bruk løsningen i mai 2022. Deretter følger kommunene og sykehusene i regionen. Over halvparten av kommunene har så langt vedtatt å slutte seg til, de øvrige kan også gjøre det etter politisk behandling.  Om alle benytter seg av muligheten til å ta i bruk systemet, vil helsevesenet i Møre og Romsdal og Trøndelag fremstå mer helhetlig og sømløst for innbyggerne. 

I tillegg til løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon er Helseplattformen et fagsystem som skal støtte helsepersonell i pasientbehandlingen. Med nytt og moderne verktøy kan de bruke mindre tid på papirarbeid og dobbeltføring i flere ulike systemer, som er en stor tidstyv i dag. Alle data blir samlet på ett sted, og innbyggerne får også bedre tilgang og oversikt gjennom pasientportalen.

Teknologien baserer seg på teknologi fra amerikanske Epic Systems, som leverer til sykehus og helseinstitusjoner over hele verden. I tillegg er mange mindre selskap med som underleverandører, både norske ut internasjonale

Bruker ikke helsetjenesten de samme systemene?

Nei. Når du får helsehjelp dokumenteres data om deg i flere ulike journaler og datasystem. Alle sykehus i Midt-Norge bruker samme journalsystem, men kommunene, fastlegene og avtalespesialistene bruker egne og ulike systemer. Én kommune kan ha ulike systemer på sykehjem, legevakt og helsestasjon, mens fastlegen bruker sin egen journalløsning. Disse snakker ikke automatisk sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Det betyr også at pasienter og brukere ofte må gi samme informasjon til ulike instanser, og medfører en viss risiko for at opplysninger som f.eks. medisinlister ikke er oppdaterte.

Hvorfor finnes ikke felles systemer allerede i dag?

Helsevesenet henger etter når det gjelder enkel samhandling innenfor IKT. De ulike systemene har blitt innført til ulik tid og har ikke vært samordnet.  Strenge lover og retningslinjer er også blant grunnene. Nasjonalt pågår mye utviklingsarbeid for å bygge samhandlingsløsningen som kan binde de ulike systemene sammen. Når en nasjonal løsning kommer på plass, vil Helseplattformen også være en del av dette, men Midt-Norge ligger noen år foran i denne utviklingen.

Hvem skal levere den nye løsningen?

Styret i Helse Midt-Norge RHF bestemte i styremøte 8. februar 2019 at kontrakt tildeles Epic Systems Corporation. Dette skjedde ca 600 dager etter at Epic søkte om prekvalifisering i anbudskonkurransen. Det samme gjorde ti andre leverandører eller grupperinger av leverandører, og tilsammen fem av disse ble tatt med i den videre prosessen. Kontrakt med Epic ble signert i mars 2019. I mai 2019 ble kontrakt inngått med IBM om å levere sikkerhetsløsningen som skal håndtere pålogging og tilgangsstyring. (Dette kalles IAM-løsning, "Identity Access Management".)
Flere selskap er inne med mindre leveranser, for eksempel norske Pexip som leverer videokonsultasjon, Max Manus som leverer talegjenkjenning, leverandører av innhold som skåringsverktøy og så videre.

Helseplattformen blir en driftsorganisasjon i framtida, og har også bygd nærmere 100 integrasjoner mot andre systemer.​​

Hvem vil merke endringer med innføringen av Helseplattformen?

40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet vil merke endringer. Mange vil få nytt arbeidsverktøy å forholde seg til. Alle innbyggerne i Trøndelag og Møre og Romsdal vil merke endringer, det vil si 720 000 innbyggere.

​Når kommer Helseplattformen?

​Innføringen av det nye systemet skjer 7.mai 2022. Trondheim kommune og et fastlegekontor i Trondheim er først ute med å innføre Helseplattformen. Deretter følger sykehusene og de kommunene som er igang med sine innføringsprosjekt, høsten 2022. Sist ut av helseforetakene er Helse Møre og Romsdal med fire sykehus. Også der med tilhørende kommuner. Innføringen i kommunene avhenger av når den enkelte kommune benytter seg av opsjonen og hvilke avtaler som blir inngått. Det kan du lese mer om på våre kommunesider.

Høsten 2020 ble det klart at arbeidet var forsinket med pandemien som hovedårsak, og styret vedtok den nye innføringsplanen​ i januar 2021.

​Hva skjer utenfor Midt-Norge?

Helse- og omsorgsdepartementet jobber etter visjonen «Én innbygger – én journal». I den sammenheng har Direktoratet for e-helse presentert tre veier for å nå dette målet gjennom «Veikart for Én innbygger – én journal». Én av disse veiene er Helseplattformen. De andre omhandler felles løsning for alle kommuner utenfor Midt-Norge - Felles kommunal journal - og videreutvikling av journalløsningene de øvrige helseregionene bruker. Program for digital samhandling har i oppdrag å sørge for at de ulike systemene kan "snakke bedre sammen". Helseplattformen har tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og de nasjonale aktivitetene.

​Hvorfor ikke beholde de systemene som brukes i dag?

​Alle sykehusene i Midt-Norge må anskaffe nytt journalsystem. Helse Midt-Norge er eneste kunde av det systemet som brukes i dag og dette vil i framtida ikke lenger fornyes av leverandøren. For å kunne sette pasienten i fokus, ble det allerede i 2012 uttrykt ønske om at en anskaffelse skulle ta med kommunedelen av helsetjenesten i arbeidet.

Hvordan henger Helseplattformen sammen med nasjonal utvikling av e-helse?

Helsetjenesten i Midt-Norge har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å være nasjonal utprøvingsregion gjennom Helseplattformen. Dette er ett av flere steg på veien fram mot det nasjonale målet "Én innbygger - én journal". Helseplattformen er altså del av den nasjonale e-helsestrategien og samarbeider tett med Direktoratet for e-helse som har ansvaret for denne utviklingen. Løsningen som utvikles for Midt-Norge skal samhandle med de nasjonale løsningene som Kjernejournal, Helsenorge.no og mye mer.

Felles Kommunal Journal​ er et forprosjekt i regi av KS som arbeider med muligheten for fellesløsninger for alle kommunene i Norge unntatt Midt-Norge, og det nasjonale Program for Digital samhandling skal sørge for bedre informasjonsflyt mellom de ulike aktørene som tilbyr offentlige helsetjenester. De andre helseregionene - Helse Sørøst, Helse Nord og Helse Vest - skal ikke skifte ut systemene i sine sykehus, men videreutvikle dagens løsninger. Alle disse tiltakene er del av den nasjonale e-helsestrategien, og Helseplattformen ligger noen år foran i tid.

Helseplattformen og Midt-Norge er de eneste som dekker både sykehus, kommuner, fastleger og private i én, felles løsning. 

​Hvorfor tar det så lang tid?

​Helseplattformen er et stort organisasjonsutviklings-prosjekt for sykehus og kommuner, samtidig som det er et av Norges største IT-prosjekt.
En stor og kompleks anskaffelse er gjennomført. Over 4000 krav ble utarbeidet for løsningen som skulle kjøpes. Systemet skal støtte pasientbehandling på alle fagområder i helsetjenesten. Dialog med leverandørene i konkurransen var på detaljnivå. Tilbudene fra leverandørene i en slik konkurranse skal evalueres nøye av et stort antall fagfolk, og formelle møter skal avholdes samtidig som man passer svært nøye på likebehandling av alle leverandører. Å velge bort leverandører krever en svært grundig begrunnelse og skal gjennom kvalitetssikring og flere beslutningsorganer.

Etter at anskaffelsen sto igjen med én leverandør, fortsatte forhandlinger og dialog. Endelig tilbud ble levert i desember 2018 og kontrakt ble signert i mars 2019. 
Etter kontraktsignering er det gjennomført detaljert planlegging sammen med leverandøren Epic og med helseforetakene og kommunene. Planene må stadig oppdateres og detaljeres for å få på plass alt i tide når en så stor endring skal gjennomføres i så store organisasjoner som St.Olavs hospital, Trondheim kommunes helse- og velferdstjenester og etter hvert de øvrige sykehusene og kommunene i hele Trøndelag, Møre og Romsdal.

Et stort antall ansatte er rekruttert inn i prosjektet, samtidig som over 400 fageksperter som er mobilisert fra sykehus og kommuner. Fagekspertene deltar i beslutninger om hvordan løsningen settes opp og tilpasses, i test og planlegging av opplæring. De har sitt ansettelsesforhold i sykehuset eller kommunen, og deltar inn i arbeidet i ulike stillingsprosenter.

Fagekspertene er del av en faglig beslutningsstruktur​. Når beslutningene er tatt, bygges den aktuelle delen av løsningen i samsvar med det fagfolkene har bestemt. Alt som bygges blir demonstrert for fagekspertene, og når det er godkjent skal alt testes.
Omfattende arbeid med integrasjoner mot eksisterende systemer, og overføring (migrering) av data fra systemer som ikke lenger skal brukes, er store arbeidsprosesser.
Opplæring er et eget, stort prosjekt. Mange instruktører er rekruttert  og må selv gjennomgå trening og sertifisering før de kan lære opp andre. Over 40 000 personer har sitt arbeid i helsetjenesten og skal ta verktøyet i bruk.

Hvorfor var det bare utenlandske selskap med i konkurransen?

Elleve leverandørselskap leverte søknad om prekvalifisering, deriblant ett norsk og flere med norske underleverandører. Søkerne ble vurdert på kapasitet, referanser og finansiell styrke. Fem selskap kom gjennom prekvalifiseringen, ingen norske var blant disse.

Flere underleverandører er involvert i Helseplattformen, blant dem er Accenture Norge som med sitt avdelingskontor i Trondheim er en underleverandør til Epic.
IBM Norge vant kontrakten på sikkerhetsløsning (IAM) med Commfides som underleverandør.

Nå arbeides det med integrasjoner og avtaler med selskaper som skal integrere sin teknologi med Helseplattformen. Et eksempel på dette er norske Pexip, som leverer løsning for videokonsultasjon. En integrasjon mot Epic-løsningen kan også åpne for leveranser til andre kunder av Epic verden over.Fant du det du lette etter?