HelsaMi

Involverte fastlegeressurser

Fastlegen er ofte pasientens første møte med helsevesenet. Et helsevesen som skal bli mer sømløst gjennom innføringen av Helseplattformen. Dyktige representanter for fastlegene har deltatt fra starten.

​I perioden 2017 til 2019 deltok fastleger med å utforme kravspesifikasjonen til anbudskonkurransen. I tillegg satt flere fastleger i rådgivende organ og deltok i evaluering av tilbudene i anbudskonkurransen hvor Epic endte opp som vinner og leverandør av løsning.

 

Arbeidet frem mot løsningen tas i bruk

Løsningen fra Epic skreddersys for å fungere optimalt i møtet med norsk helsetjeneste. Dette gjøres gjennom Helseplattformens innføringsprosjekt. I innføringsprosjektet er rundt 300 fageksperter fra ulike profesjoner og deler av regionen inne. Ekspertene gir råd til de nærmere 200 som bygger, tester og tilpasser løsningen. Åtte fastleger og to helsesekretærer har bidratt som fageksperter inn i arbeidet for å ivareta fastlegekontorets behov. I tillegg er det flere fastleger som er involvert i Helseplattformen gjennom andre sentrale roller.

Fastlegerådet

Helseplattformen har et eget fastlegeråd som skal gi råd til selskapet i strategiske spørsmål som angår fastleger. De lokale legeforeningene i Trøndelag, Møre og Romsdal har utpekt egne representanter i rådet;​ Thor Digre, Morten Paulsen og Christian Vold.

Mangeårig fastlege og nåværende kommuneoverlege Marte Walstad representerer Trondheim kommune. Kommuneoverlege i Surnadal, leder for Legeforeningens regionutvalg i Midt-Norge og leder for helsesamarbeid i Orkdalsregionen, Bjørn Buan, representerer samarbeidsrådet for opsjonskommuner.

Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen, leder fastlegerådet.

Nedenfor kan du lese om fastlegene og representantene i fastlegerådet som er involvert i arbeidet med Helseplattformen.

Fastleger​

Einar Låstad Kjosavik


Fastlege ved Sørbyen legesenter / fagekspert

Einar er spesialist i allmennmedisin og kan vise til sju års erfaring som fastlege. Einar er i dag fastlege ved Sørbyen Legesenter. Han bidrar som fagekspert i Helseplattformen i 40 prosents stilling og er særlig involvert i områder innenfor legevakt og løsninger for ambulanse og E-resept.


Nikolai Aarre Mæhlum


Fastlege ved Ranheim Legesenter / fagekspert

Nikolai er spesialist i allmennmedisin, og har sju års erfaring fra fastlegeyrket. Tidligere har han hatt deltidsstillinger som lege ved helsestasjon og sykehjem. Han har i tillegg ett års erfaring fra St. Olavs Hospital, fra henholdsvis hud- og øyeavdelingen, i forbindelse med spesialisering.
Nikolai jobber i dag som fastlege ved Ranheim Legesenter og har siden august 2019 bidratt som fagekspert i Helseplattformen i 40 prosents stilling. Utviklingen av pasientportalen HelsaMi og fastlegemodulen i løsningen er områder han har vært særlig involvert i.

Karl Hilt

 

Fastlege ved Ranheim legesenter / fagekspert

Karl har jobbet som fastlege ved Ranheim Legesenter i 15 år og har tidligere erfaring som sykehjemslege ved Ranheim sykehjem. I flere år har Karl har i Nidaroskongress-komiteen, og sitter nå i styret for Nidarosfondet. Han bidrar som fagekspert i Helseplattformen i 40 prosents stilling.

Lasse Folkvord

 

Medisinskfaglig seniorrådgiver i Helseplattformen

Lasse er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin med over 30 års erfaring som allmennlege/fastlege. Han har vært EPJ-bruker siden 1990. Lasse har vært et aktivt medlem i NFA faggruppe EPJ og samhandling siden 2010. I tillegg har han erfaring som praksiskonsulent i E-meldingsløftet ved St. Olavs hospital 2010-2016.

Lasse ble oppnevnt av Legeforeningen til å bidra i forprosjektet til Helseplattformen i 2014, og har dermed vært med i hele Helseplattformens historie. I 2017 ble han fast ansatt i Helseplattformen AS som medisinskfaglig seniorrådgiver. Blant annet bidrar han i fastlegeteamet i Helseplattformen.

 


Fastlegerådet

Christian Vold

Fastlege ved Frei legesenter / representerer Møre og Romsdal legeforening i fastlegerådet

Christian er utdannet spesialist i allmennmedisin ved Universitetet i Nord-Norge (1999) og er i dag fastlege ved Frei legesenter. Han kan vise til 19 års erfaring som fastlege, 18 års erfaring som helsestasjonslege på deltid, ti års erfaring som leder av Allmennlegerådet i Kristiansund og medlem i Samarbeidsutvalget i Kristiansund de senere årene.

Hver høst er han veileder for utplasserte sjetteårs medisinstudenter fra NTNU. Christian bidrar som konsulent og representerer Møre og Romsdal legeforening i fastlegerådet for å gi strategisk rådgivning til Helseplattformens arbeid for å utvikle EPJ-produkt til fastlegene.

Morten Paulsen

 

Fastlege ved Røstad legesenter / representerer Nord-Trøndelag legeforening i fastlegerådet

Morten er spesialist i allmennmedisin og har siden 2006 vært fastlege i Levanger kommune. I flere år har han vært tillitsvalgt i allmennlegeforeningen. Han er i tillegg engasjert innenfor helse og IKT gjennom flere deltakelser i prosjekt både i kommunal og tverrsektoral regi har han vist engasjement innenfor helse og IKT.

Morten er fastlege ved Røstad legesenter i Levanger og bidrar som konsulent ved å gi strategisk rådgivning til Helseplattformens arbeid for å utvikle EPJ-produkt til fastlegene.

Thor Digre

 

Fastlege/daglig leder ved Tillertorget legesenter og idrettslege NIMF / representerer Sør-Trøndelag legeforening i fastlegerådet

Thor er spesialist i allmennmedisin (2008) og idrettslege (Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet). Han har tidligere vært tillitsvalgt fra Trondheim og 1. landsråd i Allmennlegeforeningen for Sør-Trøndelag. I dag er han varatillitsvalgt i Trondheim. Thor kan vise til tidligere erfaringer fra pilot for System X, kjernejournalprosjektet, og han deltok i startfasen av arbeidet med Helseplattformen.

I dag er han fastlege/daglig leder ved Tillertorget legesenter og idrettslege. Thor jobber aktivt med Pasientens legemiddelliste (PPL) og bidrar som konsulent ved å gi strategisk rådgivning til Helseplattformens arbeid for å utvikle EPJ-produkt til fastlegene.

Marte Walstad

 

Kommuneoverlege i kommunaldirektørens stab i Trondheim / representerer Trondheim kommune i fastlegerådet


Marte har 25 års erfaring som fastlege og har i tillegg en mastergrad i innovasjon- og endringsledelse fra NTNU (2019). Marte kan vise til 12 års erfaring som tillitsvalgt i Legeforeningen samt fem års erfaring som kommuneoverlege.

Siden 2018 har Marte jobbet med Helseplattformen på fulltid der hun har rollen som faglig leder for primærhelsetjenesten i Helseplattformen. Hun deltar blant annet i felles beslutningsgruppe som er øverste organ i faglig beslutningsstruktur i Helseplattformen.

Bjørn Buan

Kommuneoverlege i Surnadal og leder for helsesamarbeid i Orkdalsregionen / representerer Samarbeidsrådet for opsjonskommuner i fastlegerådet


Bjørn kan vise til variert klinisk erfaring fra blant annet arbeidsmedisin og samfunnsmedisin, IKT-helse og helsetjenesteforskning, utvikling og drift av helseregister, kodesystemer, pasientstatistikk, DRG og helsefinansiering.
I de senere årene har han arbeidet innen samhandling og interkommunal helseledelse, blant annet knyttet til legevakt/KAD, helseberedskap og akuttmedisin.

Bjørn er kommuneoverlege i Surnadal og leder Legeforeningens regionutvalg i Midt- Norge. I tillegg er han leder for helsesamarbeid i Orkdalsregionen. Han deltar som medlem i Samarbeidsrådet for opsjonskommuner i Helseplattformen; et råd som skal ivareta kommunenes interesser med representanter fra hele regionen. 

Christer Mjåset


Viseadministrerende direktør i Helseplattformen / leder for fastlegerådet

Christer er spesialist i nevrokirurgi og har tidligere vært leder for Yngre legers forening og visepresident i Legeforeningen. Gjennom mange år har han vært en forkjemper for at helseteknologien skal få en bredere plass, både innenfor helsetilbudet og i legeutdanningen.

I dag er han viseadministrerende direktør i Helseplattformen og leder i fastlegerådet. 

 

 


Fant du det du lette etter?