HelsaMi

Sikrer faglig forankring med konsensusgrupper

Etter møysommelig arbeid har de tre helseforetakene i Midt-Norge etablert flere konsensusgrupper, som skal støtte fagekspertene i arbeidet med Helseplattformen og sørge for at ny felles pasientjournal settes opp på best mulig måte.

​– Det har vært en lang prosess å få opp konsensusgruppene. Dette er noe helseforetakene har ønsket seg sterkt, blant annet for at våre fageksperter skal ha noen å rådføre seg med og støtte seg på, forklarer lokal innføringsprosjektleder i Helse Møre og Romsdal, Kirsti Hamar.

Kirsti Hamar er lokal innføringsprosjektleder i Helse Møre og Romsdal.

Kirsti Hamar er lokal innføringsprosjektleder i Helse Møre og Romsdal. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Krevende prosess

– Våre fageksperter er regionale og skal derfor snakke på vegne av hele regionen, og disse trenger å møte både ledere og fagfolk fra alle tre helseforetak, sier Hamar. Hun innrømmer samtidig at arbeidet med sammensetning av konsensusgrupper har vært krevende.

– Det er klinikkledere fra alle tre helseforetak som har utnevnt deltagere til konsensusgruppene. Siden det ble veldig mange deltagere, har vi videre jobbet en del med å slanke antallet og sørge for godt sammensatte grupper, sier hun.
– Underveis har vi også endret på kriteriene for konsensusgruppene, blant annet så vi behovet for å få inn flere ledere, samtidig som to av helseforetakene har vært gjennom en omorganisering. Derfor har hele prosessen tatt noe tid, men endelig er vi klare til å begynne.

Forventer noe justering underveis

Onsdag 6. mai ble det første møtet med alle deltagere i konsensusgruppene gjennomført. På grunn av koronasituasjonen måtte møtet gjennomføres digitalt, og for å sikre at alle skulle få plass i «rommet», ble møtet sendt direkte på Youtube.

– Vi ser at vi ganske sikkert må justere noe underveis, men dette er i alle fall en start, sier Hamar.

Konsensusgruppene er viktige for å sikre god forankring av arbeidet med ny felles pasientjournal i Midt-Norge. Dette kommer for eksempel godt til syne i den allerede vedtatte beslutningsstrukturen, der målet er at de aller fleste beslutninger skal tas på nederste nivå, i fagteam helse, fagteam data og fagteam IKT.

– Konsensusgruppene er ikke en del av beslutningsgruppene, men de er det vi kaller baklandskapet til fagekspertene. Dersom fagekspertene trenger råd, så kan de ta med problemstillingene inn i konsensusgruppene for diskusjon. Konsensusgruppene kommer til å bli kjempeviktige for å sikre forankring i organisasjonene, sier Kirsti Hamar, og får støtte fra ledende fagekspert i faggruppen indremedisin, Gorjan Kulosman.

Korte tidsfrister

– Vi ser at fageksperter ofte jobber under tidspress, der det kan være kort tid for å avklare ulike problemstillinger. Da er det viktig at konsensusgruppene er med og støtter fageksperten sin. I sum er uansett det viktigst å tenke på hvordan dette blir best mulig for oss, sier Kulosman, som til daglig jobber som lege på avdeling for endokrinologi ved St. Olavs hospital.

I det videre arbeidet planlegges faste møtepunkter for de ulike konsensusgruppene. Dette vil gjennomføres som et samarbeid mellom klinikkledelse og de ledende fagekspertene innenfor de ulike fagfeltene.

Assisterende fagdirektør og faglig leder for innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital, Per Olav Østbyhaug.

Assisterende fagdirektør og faglig leder for innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital, Per Olav Østbyhaug. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

– For å sikre at den nye felles pasientjournalen skal bli en suksess, er vi avhengig av at det vi nå legger inn i den nye løsningen er godt forankret i fagmiljøene. En av hovedoppgavene til konsensusgruppene blir å systematisere den kunnskapene vi har og som vi ønsker bygd inn i den nye løsningen. Deretter kan fagekspertene ta dette videre og sørge for at det faktisk blir bygd inn, forklarer faglig leder for innføringen ved St. Olavs hospital, Per Olav Østbyhaug.

– Motivasjonen for dette arbeidet vil være at de fagområdene som sammen enes om en god standardisering i regionen, vil få best utnytte av den nye løsningen. Vi ser dessuten for oss at dette arbeidet kommer til å fortsette også etter at vi går over i nytt system, slik at det hele tiden vil være behov for standardiseringsarbeid, sier Østbyhaug.

For kommunene ble det våren 2019 etablert ulike faggrupper for å sikre faglig forankring. De fleste medlemmene er fagfolk fra ulike deler av helsetjenesten i Trondheim kommune, men også de andre kommunene i Midt-Norge er godt representert.