HelsaMi

Seks kommuner inn i Helseplattformen høsten 2022

Trondheim og St. Olavs hospital er først ute med Helseplattformen våren 2022. Nå er det bestemt hvilke seks kommuner som kan ta i bruk løsningen høsten 2022.

- Vi har tro på løsningen. Den vil få stor betydning; ikke minst for innbyggerne, sier kommunedirektør i Røros kommune, Kjersti Forbord Jensås.

Innføringsplanen starter med Trondheim kommune og St. Olavs hospital som tar i bruk løsningen 30. april 2022. Et halvt år seinere planlegger Helse Nord-Trøndelag å koble seg på, og nå er det klart at de kan få følge av kommunene Ørland, Indre Fosen, Åfjord, Røros, Holtålen og Levanger.

- For oss som har et nært samarbeid på flere områder med Røros sykehus, som er en del av St. Olavs hospital, er det en stor fordel å komme på så raskt som mulig. Vi har en interkommunal legevakt i tillegg til at flere av dagens systemer i helsetjenesten ville krevd mye ressurser dersom vi skulle ha fortsatt med dem. Dessuten har Trondheim kommune tatt et stort ansvar på vegne av de mindre kommunene i Midt-Norge. Nå er det viktig å vise at vi er offensiv tilbake, sier Kjersti Forbord Jensås.

Røros er blant de seks kommunene som forbereder seg på å koble seg på løsningen høsten 2022. Foto: Røros kommune

Røros er blant de seks kommunene som forbereder seg på å koble seg på løsningen høsten 2022. Foto: Røros kommune

Står trygt i vår beslutning

Kjetil Mjøsund er kommunedirektør i Indre Fosen; kommunen som var den første etter Trondheim til å utløse sin opsjon for kjøp av løsningen. 
-   Grunnholdningen vår er at vi stoler fullt ut på de viktige valgene som er tatt i sin tid av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Vi står trygt i vår beslutning, og mener Helseplattformen vil tjene innbyggerne i Indre Fosen, sier Mjøsund.

31 kommuner har bestemt seg før sommeren

Stadig flere midtnorske kommuner er klare for neste steg mot en mer sømløs helsetjeneste. Per 19.mai har 19 kommunestyrer vedtatt å utløse sin opsjon på kjøp av Helseplattformen.

31 midtnorske kommuner vil innen  juni i år ha behandlet politisk spørsmålet om Helseplattformen. Kommunene må signere den endelige avtalen seinest 13 måneder før løsningen rulles ut.


Dette er status per 19.mai 2021: 19 kommunestyrer har behandlet saken om Helseplattformen. Illustrasjon: Helseplattformen

- Prosessen i kommunene har gått overraskende fort. Styret i Helseplattformen har bedt oss jobbe mot at alle opsjonsaktører tar i bruk løsningen så raskt som mulig. Vi har hatt dialog med alle kommuner som har definert tidspunkt for når de ønsker å koble seg på, sier Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen.  

Ulike systemer i kommunene i dag

Mange hensyn er tatt foran valget av de seks kommuner som til slutt ble invitert til å bli med i andre innføringsfase (PD2). Et hensyn er behovet for å etablere integrasjoner for kommunene. Dette er krevende IT-operasjoner som må gjøres før Helseplattformen innføres. Noen av dagens systemer skal beholdes, mens andre skal erstattes av Helseplattformen.

Kommunene har i dag ulike systemer med ulike behov når det gjelder integrasjon. Migrering av data, det vil si flytting av relevante data fra gammelt til nytt system, har vært med i vurderingene.

-Vi har også vurdert hensynet til helseforetakene, da vi anser det som viktig at vertskommunen som huser et sykehus kommer på samtidig. Innbyggertall og antall lokasjoner som systemet skal settes opp i den enkelte kommune er andre vurderinger som ligger bak valget, opplyser Christer Mjåset.