HelsaMi

Legeforeningen inn i avtaleforhandlinger for fastlegene

Etter ønske fra fastlegene i Midt-Norge går nå Legeforeningen inn som kontaktledd i arbeidet med å utvikle kontrakter mellom Helseplattformen og fastlegekontorene.

Legeforeningens sentralstyre har vedtatt å ta et tydeligere ansvar i forhandlingene om standardavtaler mellom Helseplattformen og fastlegene. Foreningen oppnevner en egen styringsgruppe der forhandlingsprosessen skal forankres. Hensikten er å tilby foreningens medlemmer støtte i arbeidet ved å opptre som en samlende representant for fastlegene i regionen som tilbys å ta i bruk journalløsningen.

Helseplattformen tilbyr en løsning som glir sømløst mellom fastlegekontoret, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Åtte fastleger og to helsesekretærer bidrar som fageksperter inn i arbeidet for å ivareta fastlegekontorets behov. I tillegg er flere fastleger involvert i Helseplattformen gjennom andre sentrale roller. 

- At Legeforeningen nå inntar en aktiv rolle på vegne av fastlegene i Midt-Norge ser vi på som positivt. Foreningen bidrar til å sikre at vi får med oss hva som er vesentlig for fastlegene i avtalen. Det er svært viktig at fastlegene føler trygghet rundt kontraktmessige forhold når de knytter seg til Helseplattformen i fremtiden, sier Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen.