HelsaMi
KRONIKK

Helseplattformen for helsepersonell

Våren 2022 vil Helseplattformen, bokstavelig talt over natten, springe ut i den kliniske hverdagen ved St. Olavs hospital og i Trondheim kommune. Nærmere tjue tusen helsearbeidere møter da på arbeid og skal prøve å gjøre en like god jobb med et helt nytt arbeidsverktøy.

Tekst: Trude Basso, prosjektleder forberedelse Helseplattformen

Det at journalen er felles for ulike helseprofesjoner og for ansatte i sykehus og i kommune, betyr ikke at alle har tilgang til det samme. Kjerneinformasjon om pasienten eller brukeren vil være den samme, men hvordan Helseplattformen vil se ut på akkurat din PC-skjerm, avhenger av rollen du har når du er på jobb.

Trude Basso, prosjektleder forberedelse i Helseplattformen

Trude Basso, prosjektleder forberedelse i Helseplattformen: Hun kommer fra St.Olavs hospital.

Det er rollen din som avgjør hva som anses som relevant informasjon for at du skal kunne gjøre en god jobb. En fysioterapeut har et annet behov enn en helsefagarbeider. En lege ved røntgenavdelingen har en annen rolle, og derfor et annet behov enn en fastlege. En intensivsykepleier trenger tilgang til annen informasjon og til å kunne dokumentere annerledes enn en hjemmesykepleier eller en sykepleier på nevrologisk sengepost.

Enkelte kan ha flere roller som for eksempel sykepleier poliklinikk og sykepleier sengepost, eller legestudenter som jobber både som sekretærer og som leger. Ved slike tilfeller vil man bli tildelt flere roller, men bare én relevant rolle er aktivert av gangen.

Din dokumentering hjelper andre

I Helseplattformen vil all helseinformasjon om en enkelt innbygger ligge i samme database. En måling av for eksempel blodtrykk som blir dokumentert av en sykepleier vil umiddelbart bli tilgjengelig for legen med behandlingsansvar for pasienten. Skjermen til sykepleieren og til legen vil se forskjellig ut, men blodtrykket som kommer opp hos begge er det samme. Tilsvarende vil koder for en prosedyre eller en diagnose legges inn en gang for alle. 

Med ett felles arbeidsverktøy for helsearbeidere i kommuner og sykehus i Midt-Norge, blir det avgjørende at alle spiller neste ledd i behandlingsrekken god ved å avslutte godt faglig håndverk med god journalføring.

Strukturert og standardisert

Helseplattformen som journal vil være både mer strukturert og mer standardisert enn de ulike systemene som er i bruk i dag. Det vil fortsatt være mulig å legge inn fritekst ved å klapre på tastaturet eller ved å bruke talegjenkjenning, men betydelig mer enn i dag vil dokumentering skje ved valg mellom predefinerte alternativer og ved bruk av standardmaler for tekstlig innhold og for undersøkelser knyttet til en diagnose.

Ulempen ved ren strukturert informasjon vil være at nyanser og individuelt særpreg ved en faglig vurdering kan blekne. Fordelen er at all tekst og annen data blir søkbar og dermed lettere tilgjengelig, og at for eksempel henvisninger til rutineundersøkelser i et forløp automatiseres.

Det vil fortsatt være mulig å dokumentere i fritekst, men det er et mål at vi i stor grad dokumenterer strukturert for å gjøre informasjonen søkbar og mulig å gjenbruke til ulike visninger av klinisk informasjon, rapportering og forskning. Det er også realistisk å håpe at helsepersonell etterhvert vil bli mer enig seg imellom i betydningen som tillegges medisinske og andre helserelaterte ord og uttrykk.

Opplysninger fra dagens journaler og andre systemer

Det er ikke slik at dagens programmer forsvinner like raskt som Helseplattformen dukker opp og tar over som arbeidshest. Det pågår et stort arbeid for å få med så mye som mulig av relevante opplysninger fra dagens systemer over i Helseplattformen. Dette er naturlig nok utfordrende ettersom informasjonen som skal over i stor grad er ustrukturert, og i alle fall ikke-standardisert.

Dagens journaler vil fortsatt være tilgjengelige etter innføring av Helseplattformen, og de som var med på overgangen fra papirjournal til elektronisk journal, kan nok dessverre glede seg til en ny runde med manuell informasjonsflytting.

En annen grunn til at dagens systemer forblir operative en periode, er at Helseplattformen innføres trinnvis i regionen. Først ut er St. Olav og Trondheim kommune våren 2022. Et halvår etter kommer Helse Nord-Trøndelag og kommuner fra Trøndelag fylke og et halvår etter dette igjen, kobler Helse Møre og Romsdal og enda flere kommuner seg på. Kommuner, fastleger, privatpraktiserende legespesialister og -fysioterapeuter får dessuten mulighet til å kople seg på senere enn dette også. I denne perioden må helseaktører i regionen kunne kommunisere og samarbeide på kryss og tvers av eksisterende systemer og Helseplattformen, uten at viktig informasjon går tapt på veien. Enkelte av dagens systemer blir ikke borte i det hele tatt, men vil integreres og utveksle informasjon med Helseplattformen.

Helsearbeideres kompetanse er fortsatt det viktigste

I alt som følger et gigantisk e-helseprosjekt, er det viktig å huske at det viktigste av alt i helsevesenet er den faglige og erfaringsbaserte kompetansen til helsepersonellet. Denne kompetansen, og alle pasientene og brukerne som er avhengig av den, vil være akkurat den og de samme den dagen Helseplattformen tar over som arbeidsbase. Helsearbeidere skal fortsatt først og fremst kommunisere muntlig - seg imellom, og med brukere og pasienter.

Helseplattformen skal ikke være et alternativ til gode og faglig viktige møteplasser, og målet er et elektronisk verktøy som reduserer tid brukt til lovfestet og klinisk viktig dokumentasjon og som støtter helsearbeidere i jobben som gjøres. Det blir litt av en jobb å komme dit, og enkelte vil nok ha dager de ønsker seg tilbake til klipp og lim, men andre har greid det før, så det skal nok gå bra her også.

Endring

Selv om det legges opp til grundig forberedelse og opplæring, blir det en utfordrende overgang for noen og enhver. Få liker å endre gode og dårlige vaner fordi andre ber om det - spesielt ikke hvis man opplever hverdagen som travel nok allerede.

Med god planlegging og en konstruktiv innstilling til forbigående plunder og heft i innkjøringsfasen, vil forhåpentligvis de aller fleste, relativt raskt, erfare at plunder og heft fra dagens arbeidshverdag falmer og går i glemmeboken.  På veien er det viktig å huske at Helseplattformen er tilpasset norske forhold av klinikere og andre fagfolk i organisasjonene som har ønsket å gjøre både helsevesenet og arbeidshverdagen bedre.