HelsaMi

Ett år til oppstart

Ett år før den store omleggingen ved St. Olavs hospital og i Trondheim kommune, er forberedelsene godt i gang. Innføringsteam er bygd opp, de siste fire ukene før omlegging planlegges i detalj allerede nå, og opplæringsmateriell er under produksjon for de mange ansatte som skal trenes i nytt system etter nyttår.

​– Vi har lagt det første delmålet ganske høyt, det er en stor utrulling, men vi er i godt gjenge, sier administrerende direktør i Helseplattformen, Torbjørg Vanvik.

Felles plan

– Det kribler ordentlig i magen, men jeg må si det er godt å endelig komme dit at det er ett år igjen. Mange av oss har jobbet med dette i flere år, og det er utrolig spennende å ta fatt på dette siste året. Dette er fortsatt utfordrende, og det vil det fortsette å være, sa Vanvik i det månedlige digitale allmøtet som følges av drøyt 500 personer på jobb og hjemmekontor.

Torbjørg Vanvik, administrerende direktør i Helseplattformen.

Torbjørg Vanvik, administrerende direktør i Helseplattformen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Planlegging skjer regionalt med deltakere fra Trondheim kommune og alle helseforetakene som skal ta løsningen i bruk. En grunnleggende innretning for brukerstøtte og «kommandosenter» for de siste ukene før innføring skal kunne gjenbrukes for hver virksomhet som kobles på.

Samtidig pågår omfattende forberedelser til senere utrulling både i sykehus og kommuner i andre deler av regionen. Pr 30. april har 17 kommuner gjort vedtak om å slutte seg til Helseplattformen, og flere planlegger politisk behandling før sommeren. Helse Nord-Trøndelag med to sykehus og flere kommuner vil koble seg på høsten 2022, og Helse Møre og Romsdal i 2023. Det jobbes intenst med detaljering av kostnader og forberedelser i kommunene gjennom 11 regionale innføringsledere og Samarbeidsrådet for opsjonskommuner.

Hva med fastlegene?

For å oppnå en mest mulig helhetlig løsning er det viktig at fastlegene velger å ta i bruk Helseplattformen. Et eget delprosjekt arbeider med fastlegenes tilknytning, både selvstendig næringsdrivende og kommunalt ansatte fastleger, og et eget fastlegeråd er opprettet. I dette arbeidet har prosjektet støtte fra Legeforeningen, som du kan lese mer om her.

Legeforeningen inn i avtaleforhandlinger for fastlegene

Bygging og tilpasning av løsningen fra amerikanske Epic er i en hektisk innspurt. Den tekniske plattformen har vært i drift lenge, og Epics laboratorie-modul er i bruk ved alle helseforetakene i Helse Midt-Norge. For de øvrige modulene og applikasjonene gjenstår omfattende testing.

Flere typer tester gjennomføres, blant annet av arbeidsflyter som er bygget inn i løsningen og skal gi støtte til helsepersonell i deres arbeidshverdag. Mer enn 400 slike tester er allerede utført etter at over 500 arbeidsflyter er utarbeidet og godkjent av de mange fagekspertene fra helsetjenesten som arbeider med prosjektet.
Samtidig bygges integrasjoner til de systemene som fortsatt skal brukes i helsetjenesten og til nasjonale e-helseløsninger. Til nå er mer enn 100 integrasjoner på plass.

Først i Norge på mange områder

Helseplattformen bygger både den felles journalen og et pasient-administrativt system (PAS). Å kombinere primær- og spesialisthelsetjeneste i én felles løsning er et krevende nybrottsarbeid. I tillegg er prosjektet nasjonal pilot på områder som å innføre et felles kodeverk og et felles språk (terminologi) i helsetjenesten.

Forberedelse er både et eget delprosjekt og et nettverk med tett samarbeid mellom de organisasjonene som skal ta i bruk Helseplattformen. Trude Basso er lege og prosjektleder for forberedelse. Her kan du lese en kronikk opprinnelig publisert i Adresseavisen.