HelsaMi

Anbefaler oppstart i mai 2022

Helseplattformens styre anbefaler å utsette dato for første produksjonssetting med seks måneder. Eierne vil behandle saken i sine styrende organer i løpet av desember.

​Arbeidet med tilpasning av ny journalløsning i Midt-Norge har god fremdrift på mange områder. Samlet sett er prosjektet forsinket, noe som har vært kjent siden i sommer. Både Epic, prosjektet og innføringsorganisasjonene har jobbet hardt for å opprettholde fremdrift under pandemien, men forsinkelsen har vist seg umulig å ta igjen. 

Månedsskiftet april-mai 2022 pekes på som et mulig egnet tidspunkt for innføring ved St.Olavs hospital HF og i Trondheim kommune. Dette er ett av få aktuelle tidspunkt for å gjennomføre en så stor og krevende endring.

- Behovet for å få ferdigstilt den planlagte, grundige kvalitetssikringen av løsningen og dermed hensynet til pasientsikkerheten er avgjørende for anbefalingen, sier styreleder Nils Kvernmo. - I tillegg skal løsningen understøtte arbeidsprosesser for våre ansatte.

Kvernmo understreker at ledelsen i begge eierorganisasjoner og styret har fulgt arbeidet med å ta igjen forsinkelse tett og vil gi prosjektet anerkjennelse for det. - Etter å ha kommet så langt i arbeidet har vi et godt grunnlag for å forvente at Helseplattformen og Epics journalløsning vil bli en vellykket endring for helsetjenesten i regionen.

Helseplattformen er et stort samhandlingsprosjekt. Smitteverntiltak har blant annet gjort det umulig å møtes på tvers av de samarbeidende organisasjonene, både helseforetakene, Trondheim kommune, prosjektet og leverandørene. Prosjektplanen viste seg tidlig å være krevende å følge, og det har vært utfordrende å sikre tilsterkkelig bemanning. Det har også vært pekt på andre årsaker, blant annet behov for avklaringer rundt løsning på legemiddelområdet.

Store deler av arbeiet med oppsett og tilpasning av løsningen er gjennomført, og prosjektet er i gang med testing. Epic's laboratoriemodul Beaker er allerede tatt i bruk ved St.Olavs hospital HF etter en vellykket innføring i mars.

Etter planen skal Helse Nord-Trøndelag og omkringliggende kommuner ta i bruk løsningen seks måneder etter første produksjonssetting, og deretter Helse Møre og Romsdal. Kommunene i regionen vil kobles på etter en egen plan, avhengig av når den enkelte kommune tar beslutning om å utløse sin opsjon.