HelsaMi

Spørsmål og svar

For fastleg​​​ekontor

​Nedenfor finner du en oversikt over spørsmål vi vet flere fastlegekontor lurer på. Vi har også egne sider med informasjon for fastleger her.

Generelt / om løsningen


 
Når vil fastleger og ansatte ved fastlegekontor i de ulike kommunene få innsyn og gjennomgang av løsningen?

Helseplattformen har et eget team som jobber direkte ut mot fastlegekontorene. Dette gjelder kontor med alle driftsformer og i hele Midt-Norge.

Kontorene vil få tilbud om møter og webinar hvor de vil få tilpasset informasjon om Helseplattformen og fastlegeløsningen, samt demonstrasjon i bruk av denne. Tidspunkt for informasjonsmøter avhenger av blant annet dagens journalsystem og når kommunen planlegger å ta i bruk Helseplattformen. Vi vil også kunne gi informasjonsmøter på forespørsel. Her ber vi om at dere tar kontakt med deres lokale- eller regionale innføringsleder, eventuelt sender en henvendelse til Helseplattformen på post@helseplattformen.no.

Hvordan blir det med support-tjenester?

Helseplattformen vil tilby support med brukerstøtte til både kommunale og selvstendige fastlegekontor. Supporten vil være tilgjengelig alle virkedager fra 08:00 - 16:00 og kan nås både via chat, telefon og i selvbetjeningsportal. Dersom vi ser et behov for ytterligere tilgjengelighet, vil vi fortløpende gjøre vurderinger på tilpasninger av tjenesten.

Våre ansatte vil normalt kunne fjernstyre brukerens vindu, der det er behov for det.
Vi har en service-standard når det gjelder svar-tid på telefon og chat, hvor minimum 70% av innkommende henvendelser pr. telefon skal besvares innen 30 sekunder og 80% av alle chat-meldinger innen 30 sekunder. Vi har døgnbemannet vakt for retting av systemkritiske feil.

Tilgang til support er et av de viktige temaene som diskuteres med Legeforeningen, som er motpart i forhandlingene om tjenesteavtalen for fastlegekontorene. Support til fastlegekontorene vil defineres i denne avtalen.

Fire ganger i året vil systemet være nede i 20 minutter. Det vil alltid skje søndag morgen kl 06:00. Det kan være nedetid enkelte torsdager etter kl. 23:00. Nedetiden er da alltid under 15 minutter. All planlagt nedetid blir varslet 14 dager på forhånd.

Hvordan reguleres tilgang for innsyn i pasientjournal?

Tilgangsstyringen i løsningen er bygget slik at man skal ha åpen tilgang til sine egne og legekontorets pasientjournaler.

Sammen med fagekspertene har Helseplattformen definert flere kriterier som angir normaltilgang basert på tjenstlig behov.

Brukere blir stanset og er nødt til å oppgi en årsak til adgang i tilfeller hvor systemet ikke identifiserer en behandlingsrelasjon. Dette kaller vi en "knus glasset"-funksjon. Feilklikk vil forekomme, så man vil ha anledning til å "snu i døra" når man møter denne funksjonen. All journalaktivitet blir loggført, også når man forsøker å åpne en journal. På denne måten har man muligheten til å hindre, og fange opp, uønsket aktivitet.

Fastlegen må gjøre en aktiv handling og sende ut notatet for at andre roller enn lege skal kunne se notater skrevet av fastlege (f.eks. sykepleier, psykolog, saksbehandler, sosionom osv.).

Hva er nytten av at sykehusleger og andre skal kunne endre på pasientens medisinliste?

I Helseplattformen ser vi en stor fordel med en felles medisinliste, både for pasienten og for den ansatte i helsetjenesten. I dag finnes ingen felles legemiddelliste. Dette betyr at endringer fra et ledd i helsetjenesten ikke nødvendigvis gjenspeiles hos en annen aktør. Dette kan føre til feilinformasjon, forsinkelser og dobbeltarbeid.

Hvem blir dataansvarlig?

Når fastlegekontoret inngår tjenesteavtale, og tar i bruk løsningen, vil Helseplattformen AS formelt være dataansvarlig for informasjonssikkerhet og personvern. Dette erstatter databehandleravtalen som kontorene har med sine leverandører i dag.

Innføring og økonomi


Hvordan er løsningen tilpasset fastleger?

Fastleger har vært med i arbeidet med Helseplattformen fra starten av. De vil også delta i videreutvikling og forvalte løsningen i årene som kommer. Her kan du lese mer om involveringen og bli kjent med fastlegene som deltar i arbeidet.​

Hva må mitt fastlegekontor gjøre for å ta i bruk Helseplattformen og når kan man starte opp?

Helseplattformen vil bli tatt i bruk av helseaktørene trinnvis over 2-3 år.
 
Systemet skal tas i bruk ved legevakta i Trondheim og ved Øya Legesenter våren 2022, samtidig med St. Olavs hospital HF og Trondheim kommune. Helseplattformen og Legeforeningen utarbeider i tillegg en pilotavtale med to fastlegekontor, Ranheim Legesenter og Sørbyen Legesenter, som da vil ta i bruk løsningen etter nærmere avtale.

Kommunale fastlegekontor er primært tiltenkt at skal ta løsningen i bruk samtidig som sin kommune. Fastlegekontor som selv bestemmer sin EPJ vil få nærmere informasjon om når det er mulig å koble seg på. De vil selv kunne påvirke når de tar fastlegeløsningen i bruk.​

​Funksjonalitet


Hvordan kan man som fastlege jobbe effektivt i Helseplattformen?

Effektive arbeidsflater tilpasset fastlegens hverdag er satt opp av fastleger som deltar i utvikling av løsningen.

Det er mange muligheter for personlig oppsett i løsningen inklusiv fargevalg, bruk av flere skjermer med mer. Det er også gode muligheter for å gjenbruke og dele maler og oppsett med andre.

I tillegg er det en rekke hurtigtaster i løsningen som er lett tilgjengelig fra tastaturet.

Kan journalnotatet redigeres etter at det er signert? 

Notatet kan endres til man signerer besøket. Etter signering vil det fortsatt være mulig for fastlege å endre på notatet. Endringer etter signering vil merkes «revidert», samt beholde det gamle notatet.  

Skal fastlegene selv bygge journalene, dvs. redigere og overføre informasjon fra sine journaler til Helseplattformen?

Hele fastlegejournalen, inkludert notater, korrespondanse, epikriser, scannede dokumenter, tidligere sykdommer, faste medisiner osv blir migrert inn i Helseplattformen.

En del nye konsepter i Helseplattformen, som for eksempel en strukturert oversikt over pasientens nåværende helseproblemer (Problemliste) og tidligere sykdommer, lar seg ikke konvertere maskinelt. Dette vil derfor være en del av arbeidet med å ta i bruk nytt journalsystem.

Hvordan dette arbeidet skal fordeles mellom spesialisthelsetjenesten og fastleger må vurderes fortløpende.

Hvor leter fastlegene opp informasjon i journalen?

Nyttig informasjon om pasienten vil ligge lett tilgjengelig for legen i en fane som heter "journalgjennomgang" i tillegg til et lett tilgjengelig oversiktsbilde.

Journalen er søkbar og vil ha rikelig med søkefunksjonalitet. For eksempel kan man søke på "brystsmerter" i søkefeltet og få opp hvilke notater/kontakter brystsmerter har blitt nevnt.

Hvordan blir internmeldinger på kontoret i systemet?

En mulighet vil være å sende chat-meldinger mellom helsepersonell internt på kontoret. I tillegg kan man også sende en melding til innboks dersom du ønsker det.

Dette kan også tilpasses til å gjelde andre kollegaer i Helseplattformen, men da etter gjensidig avtale.

Støtter Helseplattformen talegjenkjenning og talekommandoer?

Funksjonalitet for talegjenkjenning og som understøtter talekommando kan bestilles som tilleggs-funksjonalitet og vil leveres som en integrert del av løsningen. Dette leveres gjennom nasjonal avtale med Omilon (tidligere MaxManus). Pasientjournalen oppdateres løpende mens du snakker. Dette vil gi en gevinst i form av betydelig mindre antall muse-klikk.

Vil blodtrykkene som er målt bli liggende på et sted slik at det er mulig å se historikken?

Ja. Du vil kunne sammenligne blodtrykk som du har målt med resten av blodtrykkene pasienten har tatt andre steder i helsetjenesten. Det er også mulig å registrere strukturert med forhåndsdefinerte valg på hvordan blodtrykket er tatt, mansjettstørrelse med mer.

Er det mulig å velge om gul-lapp eller blå-lapp skal sprette opp når man går inn på pasienter?

Gul huskelapp åpner seg automatisk hvis du har skrevet noe i den. Dette er en personlig huskelapp. Blå huskelapp (gjelder for hele legekontoret) må man trykke på for å åpne. Man kan bruke "mouseover" med musepeker for å se hva som er skrevet. Man ser også om det er skrevet noe når ikonet for huskelapp endrer seg.

Nasjonale avhengigheter


Hvordan kommuniserer jeg med aktører utenfor Helseplattformen?

På samme måte som du kommuniserer innad i Helseplattformen. Dersom du sender en henvisning til en aktør utenfor HP vil denne automatisk omdannes til en helsenettmelding og sendes til denne aktøren. Epikriser osv fungerer tilsvarende motsatt vei.

Har man integrasjon mot Helse-Norge/kjernejournal/sentral forskrivningsmodul/nasjonal E-meldingsstandarder?  

En integrasjon er en kobling mellom ulike systemer som gjør det mulig å utveksle data.
  
Helseplattformen vil være integrert mot alle gjeldende nasjonale standarder for e-meldinger og Sentral forskrivningsmodul (SFM) som støtter e-multidose. 

Kjernejournal blir integrert i systemet slik at du ikke trenger en ekstra pålogging.
 
Elektronisk sykmelding er tilrettelagt til bruk for både fastleger og sykehusleger.
 
Helseplattformens innbyggerportal, HelsaMi, er integrert mot helsenorge.no. Pasienter vil ha tilgang til all funksjonalitet i helsenorge.no enten de logger seg inn på helsenorge.no eller via HelsaMi.   

Støtter Helseplattformen integrasjon mot Pasientreiser (NISSY)?
 
Ja, dette er integrert i arbeidsflaten. I tillegg kan brukeren lett se og registrere strukturerte opplysninger knyttet til behov for pasienttransport. Denne informasjonen kan deles og gjenbrukes av andre i Helseplattformen. Du trenger ikke egen NHN-linje (Norsk Helsenett) for å rekvirere pasienttransport (Nissy).​​

Teknisk


Vil det være mulig å jobbe fra hjemmekontoret?

Pålogging skjer via sikkerhetsnivå 4/buypass. Du trenger en nettleser, en datamaskin med installert Citrix og et buypasskort/BankID for å logge deg på. Du trenger ikke å bruke norsk helsenetts hjemmekontorløsning.

Hvordan blir journalflytting til Helseplattformen for fastlegekontor?

Det er gjort og gjøres fortsatt et omfattende arbeid med flytting (migrering) av data fra et EPJ til Helseplattformen.

All data, i henhold til juridiske krav til pasientjournal og juridiske krav til dokumentasjon ved for eksempel tilsynssaker, vil være tilgjengelig i Helseplattformen.

Er Helseplattformen en skybasert løsning?

Ja, serverne vil driftes av Helse Midt-Norge IT (Hemit). Løsningen tilgjengeliggjøres i Citrix, så det stilles kun krav til en gratis Citrix-komponent på den lokale pc-en man jobber fra.

Det vil være noen krav til PC'ene som skal benyttes, men da vi kjører gjennom Citrix så har man ikke høye krav til maskinvare.

Hvor installeres utstyr med programvare som Welch Allyn og Spirare (blodtrykk, EKG, spirometri)?

For Welch Allyn må dette installeres på lokal PC med konfigurasjon slik at det skal kunne åpnes i Helseplattformen. Resultatene lagres og kan deles med andre utenfor kontoret.

Helseplattformen vil gjøre integrasjonsanalyser for fastlegekontorene som skal på løsningen, og sette opp de nødvendige integrasjonene for den daglige driften. Per i dag har vi ett fastlegekontor som bruker løsningen, og de benytter Welch Allyn/Cardio Perfect.

Når det i senere innføringsløp vil komme andre legekontor med andre løsninger vil vi se på muligheten for å integrere mot disse løsningene.

​​ For avtalespesialister og avtalefysiotera​peuter

Nedenfor finner du en oversikt over spørsmål vi vet flere avtalespesialister og avtalefysioterapeuter lurer på. Det vil også være spørsmål under "For fastlegekontor" som kan være relevante for disse brukerne. Det anbefales også å se på disse dersom du ikke finner svar her på det du lurer på. Vi gjør oppmerksom på at svarene som ligger der vil være spesifikke for fastlegeløsningen og kan være noe avvikende fra endelig avtalespesialist- eller avtalefysioterapi-løsning.


Hvordan er løsningen tilpasset avtalespesialister og avtalefysioterapeuter?

Siden januar 2021 har Helseplattformen AS hatt en egen prosjektgruppe som jobber for løsningen som avtalespesialister skal bruke. Her sitter det representanter fra avtalespesialistene sammen med representanter fra deres kontraktsparter, Helse Midt-Norge Regionalt Helseforetak (HMN RHF). 

Det er tilsvarende en egen prosjektgruppe som jobber med løsningen for avtalefysioterapeuter. Her sitter det avtalefysioterapeuter sammen med representanter fra Trondheim kommune. Arbeidet mot avtalefysioterapeuter ble påstartet av Trondheim Kommune allerede i 2018 da de involverte 32 avtalefysioterapeuter fra 11 kommuner i en kartlegging av arbeidsflyt. Arbeidet som tas videre av Helseplattformen tar også utgangspunkt i dette arbeidet.

Det er et viktig prinsipp i arbeidet med Helseplattformen at brukerne selv bidrar i utformingen av løsningen. Gjennom en faglig beslutningsstruktur er det representanter for brukerne som bestemmer både oppsett i løsningen og arbeidsflyt. Over 400 fageksperter fra hele helsetjenesten i Midt-Norge har vært involvert i flere år for å ta et felles ansvar for at løsningen skal fungere godt for alle som skal bruke den.

Hvordan jobber Helseplattformen med integrasjoner som vil være relevante for avtalespesialister og avtalefysioterapeuter?

En integrasjon er en kobling mellom ulike systemer som gjør det mulig å utveksle data. Helseplattformen vil kontinuerlig jobbe for å integrere mot medisinteknisk utstyr (MTU) som er relevant for avtalespesialister og avtalefysioterapeuter. 

Helseplattformen er allerede integrert mot nasjonale løsninger som gjør det mulig å bruke e-resept, e-meldinger, nasjonal rapportering (NPR), behandlerkravmelding og Sentral forskrivningsmodul (SFM) som støtter e-multidose.

Kjernejournal blir integrert i systemet slik at du ikke trenger å logge deg på flere ganger og Elektronisk sykmelding er bygget inn i løsningen. 

Helseplattformens innbyggerportal, HelsaMi, skal integreres mot helsenorge.no. Pasienter vil ha tilgang til all funksjonalitet i helsenorge.no enten de logger seg inn på der eller via HelsaMi.

Hvordan reguleres tilgang for innsyn i pasientjournalen?

Tilgangsstyringen er bygget slik at man skal ha åpen tilgang til sine egne og klinikkens pasientjournaler. Sammen med fagekspertene er det definert flere kriterier som angir normaltilgang basert på tjenstlig behov.

Brukere blir stanset og er nødt til å oppgi en årsak til adgang i tilfeller hvor systemet ikke identifiserer en behandlingsrelasjon. Dette kaller vi en "knus glasset"-funksjon. Feilklikk vil forekomme, så man vil ha anledning til å "snu i døra" når man møter denne funksjonen. All journalaktivitet blir loggført, også når man forsøker å åpne en journal. På denne måten har man muligheten til å hindre, og fange opp, uønsket aktivitet.

Legen må gjøre en aktiv handling og sende ut notatet for at andre roller enn lege skal kunne se notater (f.eks. psykolog, sykepleier, sekretær, saksbehandler, sosionom osv.).

Fant du det du lette etter?