Prosjektet

Helseplattformen har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles  journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner fra våren 2022. Vi er både et prosjekt og et selskap som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Selskapet Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Vi har ansvaret for å innføre og forvalte felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Her kan du se en informasjonsfilm om Helseplattformen.

På foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 22. juni 2016 fikk Helseplattformen oppdraget som regionalt utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal» av helseminister Bent Høie.

Dette målbildet ble godkjent i november 2013 og Helsedirektoratet fikk oppdraget i august 2013. Ved opprettelsen av Direktoratet for e-helse i januar 2016, ble arbeidet overført dit.

Anskaffelsesprosjektet ble påbegynt i 2016 etter et forprosjekt i 2015. Etter en langvarig anbudsprosess ble kontrakt signert med Epic Systems våren 2019 og Innføringsprosjektet påbegynt.

29. august 2019 bestemte bystyret i Trondheim at kommunen skulle gå inn på eiersiden av Helseplattformen. Det er lagt til rette for at flere kommuner kan bli medeiere etter hvert som de gjør vedtak om å slutte seg til samarbeidet.

 

Prosjektledelse

Vanvik_Torbjørg_jpg.jpg


Torbjørg Vanvik er administrerende direktør for selskapet og prosjektdirektør for innføringsprosjektet. 

Innføringsprosjektet er organisert i flere delprosjekt: 

 • Applikasjoner 
  • ​med delprosjekt for spesialsystemer, inneliggende pasienter og ikke inneliggende pasienter
 • Informasjonsforvaltning​
 • Utvikling
 • Rapportering
 • Teknisk plattform
 • Migrering
 • Integrasjoner
 • Test
 • Forberedelse
 • Opplæring


Mer om ledelsen for selskapet Helseplattformen finner du her.

 

Felles innføringsprosjekt startet formelt 1. april 2019. Da ble kontrakt signert med leverandøren Epic, og bygging og tilpasning av systemet ble planlagt i samarbeid med dem. Samtidig innføres en  IAM-løsning ("Identity Access Management") for identitets- og tilgangsstyring. Denne løsningen leveres av IBM Norge.

​På Epics «foundation system», som er plattformen med alt det grunnleggende innholdet i journalløsningen, er det bygd et stort antall applikasjoner og integrasjoner etter spesifikasjoner fra helsetjenesten i regionen. 

Se tidslinje for innføring av Helseplattformen

​Slik taes beslutninger i fellesskap 

En helsefaglig beslutningsstruktur er etablert for å ta felles beslutninger om hvordan løsningen skal settes opp og brukes. Her deltar over 400 fageksperter fra alle fagområder i helsetjenesten. Over 220 fageksperter har vært involvert fra mer enn 20 kommuner, de fleste fra Trondheim kommune. Fra helseforetakene er det enda flere, med overvekt fra St.Olavs hospital.

Det fagekspertene ikke har blitt enige om, og beslutninger som vil utløse store endringer eller kostnader,  løftes videre til en faglig ledergruppe der alle organisasjonene som skal ta i bruk løsningen er representert. Denne strukturen skal bestå også etter innføring slik at videreutvikling av løsningen bestemmes i fellesskapet.


Lurer du på hva "applikasjoner" og "integrasjoner" betyr?

Med applikasjoner menes for eksempel programvaren som skal støtte arbeidsprosessene på en sengepost, i et kreftforløp, på en fireårskontroll av barn eller en utredning av migrene. (Fra smarttelefonen kjenner du sikkert uttrykket "app", dette er også applikasjoner.)

Med integrasjoner menes hvordan systemet kobles sammen med andre systemer, for eksempel for utskriving av medisiner, rapportering til nasjonale registre og så videre. Helseplattformen erstatter mange av dagens systemer, men skal også integreres med andre løsninger både lokalt og nasjonalt. Helseplattformen utveksler informasjon sømløst og sikkert med for eksempel nasjonale løsninger for e-resept, Kjernejournal, Helsenorge.no, NAV og med mange spesialsystemer som helsetjenesten bruker.


Omfattende organisering​

I hvert av helseforetakene og i Trondheim kommune er det bygd opp innføringsprosjekt som forbereder omleggingen i sin organisasjon.

Alle kommuner i Midt-Norge, samt Bindal i Nordland, har opsjon på å slutte seg til Helseplattformen. Disse er organisert gjennom et nettverk av regionale innføringsledere. Samarbeidsråd for opsjonskommuner ivaretar kommunenes interesser i samarbeidet.

Flere kommuner har nå startet sine innføringsprosjekt. 38 kommuner har vedtatt å bli med, de øvrige kommunene har ikke behandlet saken politisk foreløpig.

Lurer du på hva det betyr at kommunen har opsjon?

Da anskaffelsen ble gjennomført var det på vegne av hele helsetjenesten i Midt-Norge. Når kommunen har opsjonsavtale, betyr det at de kan ta Helsepalttformen i bruk uten selv å gå ut på en offentlig anskaffelse. Det betyr også at det er tatt høyde for flere eller alle kommuner i eier- og beslutningsstruktur og at løsningen er satt opp med tanke på behovene til kommunal helsetjeneste.


Les mer om kommunearbeidet opp mot Helseplattformen

​Opplæring - et prosjekt i prosjektet

Det er også stilt krav til nivået på opplæring i bruk av løsningen. Instruktører skal læres opp og godkjennes av Epic før de kan undervise andre. Opplæring av de over 40 000 som arbeider innenfor helsetjenesten i regionen er så omfattende at det organiseres i et eget prosjekt. Det vil være obligatorisk å gjennomføre opplæring før man kan jobbe i systemet.

Når løsningen tas i bruk ved St.Olavs hospital, i Trondheim kommune og ved to fastlegekontor våren 2022, er den også ferdig til bruk ved de andre helseforetakene og kommunene. Men det er lagt inn tid til justeringer. Etter utrulling ved store IT-prosjekter er det vanlig at feil oppdages og må rettes. Noen av opplæringsressursene skal kanaliseres videre til neste foretak, og individuelle tilpasninger skal gjøres. Så kommer utrulling i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal med omliggende kommuner.

Se også "Spørsmål og svar"!

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får.

Lærdom fra andre prosjekter

I arbeidet innhentes erfaringer fra andre virksomheter som har innført Epic-løsningen, et system som er i bruk i store deler av USA og i mange andre land. Spesielt er det knyttet tett kontakt med universitetssykehuset i Raadboud i Nederland, med Hovedstadsregionen i Danmark, med London og Cambridge i Storbritannia og med det finske prosjektet Apotti.​

Erfaringer fra innføringen i Danmark, der to helseregioner har samme leverandør og har støtt på en del problemer, har fått Helseplattformen til å ta en del forholdsregler, ​blant annet:

 • Nøkkelpersoner fra anskaffelsesprosjektet er rekruttert med videre inn i innføringsprosjektet. Disse har både arbeidet med krav til løsningen og gransket og evaluert Epics tilbud gjennom to år, og har god kunnskap om løsningen.
 • Det ble satt av elleve og en halv måned lengre tid til innføring enn det som har vært vanlig hos andre av Epics kunder. I tillegg ble innføring utsatt i seks måneder ut fra en overordnet risikovurdering under pandemien.
 • I arbeidet med kontrakten er det gjort grundig arbeid med å definere hva som anses som ferdig testet og klart til å settes i produksjon, og satt krav til hvilke kriterier som skal være oppfylt før løsningen er godkjent.
 • Det er satt av flere ressurspersoner enn det som er praksis i lignende
  prosjekter, blant annet innenfor informasjonsforvaltning, altså hvordan
  det medisinske faginnholdet skal legges inn og forvaltes videre.



Fant du det du lette etter?