Pasient og innbygger

Helseplattformen setter pasienten i fokus og følger pasienten gjennom alle møter med helsetjenesten, med alle data samlet på ett sted.


For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. I dag lagres opplysningene om deg og din behandling i ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlege eller på sykehuset. 

Helseplattformen lager felles journalsystem for hele helsetjenesten og en pasientportal for alle i Midt-Norge, HelsaMi.

Ett av målene for Helseplattformen er at innbyggerne i Midt-Norge skal få enklere tilgang til egen journal og at de skal ha større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp. I tillegg vil ett felles system for helsetjenesten sikre at journalen oppdateres fortløpende. Det vil lette arbeidsvilkårene for helsepersonell, øke kvaliteten på behandlingen og bedre pasientsikkerheten.

Helseplattformens brukerpanel


Innbyggerportalen HelsaMi

Innbyggere vil få tilgang til en egen pasient- eller innbyggerportal som nå bygges parallelt med resten av journalløsningen. Som innbygger i Midt-Norge skal du kunne gå inn i portalen gjennom helsenorge.no og lese din egen journal og få flere andre tilbud.

Pasientportalen skal for eksempel inneholde:

Administrasjon av timer og bestillinger

 • Få tilgang til egen helsekalender, for eksempel oversikter, legge til egne hendelser i helsekalender, legge til handlinger fra behandlingsplanen
 • Bestille, endre og avbestille timer
 • Få bekreftelse på at time for konsultasjon er bestilt eller endring i timer
 • Få beskjed om forventet ventetid, status på henvisninger

Oversikt over tidligere og planlagt behandling

 • Oversikt over problemliste, diagnoser, behandlingsplaner
 • Oversikt over klinisk forløp (for eksempel tidslinje), planlagte undersøkelser, se hvor en er i forløpet
 • Få en oversikt over utførte undersøkelser, vurderinger og planlagt oppfølging
 • Oversikt over nøkkelpersonell og kontaktinformasjon
 • Påminnelse om kommende helserelaterte aktiviteter

Samlet oversikt over medisiner du bruker eller har brukt

 • Oppdatert medisinliste
 • Oversikt over resepter, bestille fornyelse av resept
 • Oversikt over tidligere brukte medisiner og resepter

Kommunikasjon med helsepersonell

 • Tilgang til ulike kommunikasjonstjenester og digital samhandling med helsepersonell (for eksempel videomøte, chat)
 • Få beskjeder fra behandler
 • Mulighet for å svare på beskjeder eller påminnelser
 • Logg over beskjeder, påminnelser og alarmer

Enklere innsyn i journalen

 • Innsyn til journalinnhold
 • Oversikt over diagnoser og behandlingsplaner
 • Innsyn i registrerte pasient- og familiepreferanser (for eksempelbehandlingsønsker)
 • Tilgang på innsynslogg, se hvilke helsepersonell som har gjort oppslag i journalen

Informasjon om helsetilbud på ett sted

 • Tilgang til kunnskaps- og beslutningsstøtte for pasienter (Når bør du eksempelvis ta kontakt med helsetjenesten?)
 • Tilgang på generell kunnskap fra kvalitetssikret oppslagsverk
 • Informasjon om tilgjengelige tjenester i egen region
 • Foreslå aktuelle støtte- og egenmestringsgrupper

Legge inn egen informasjon, målinger og resultater

 • Registrere, laste opp og rapportere egne målinger. Pasienter med kronisk sykdom som kan følges opp via avstandsoppfølging, målinger fra medisinsk teknisk utstyr
 • Fylle ut kartleggings- og spørreskjema, eksempelvis i forkant av poliklinisk kontroll, forberedende oppgaver relatert til timer
 • Delta i undersøkelser og forskningsstudier

Legge inn informasjon om pårørende

 • Oppdatere informasjon om familie og/eller pårørende
 • Pasienter kan gi tilgang til hele eller deler av journalinnhold til pårørende
 • Be om skjerming av innhold i journal
 • Ungdom kan be om å skjerme innhold fra sin journal for foreldre

 
 
Ofte stilte spørsmål om pasientportalen HelsaMi

Er HelsaMi det samme som Helsenorge.no, istedet for eller et tillegg?

HelsaMi blir et tillegg til informasjonen du finner på Helsenorge.no. Helsenorge er en nasjonal portal som tilbyr omfattende helseinformasjon. HelsaMi er knyttet til din personlige journal.

Innbyggerne i de andre helseregionene kan i dag klikke på "Se pasientjournalen din fra Helse Nord", "fra Helse SørØst" eller "Helse Vest", og få lese innhold fra sin sykehusjournal dersom de har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
Når Helseplattformen kommer, vil innbyggere i Midt-Norge kunne klikke seg inn til HelsaMi herfra og finne ikke bare sykehusets opplysninger, men hele sin pasientjournal. Journalen vil inneholde informasjon fra behandling hos fastlege, på helsestasjon og i annen kommunal helsetjeneste, og på sykehuset hvis du har hatt et inngrep der.

Hvordan finner jeg fram til pasientportalen?

Du vil få informasjon om dette når HelsaMi er klar til å taes i bruk. Det blir mulig å gå inn i portalen både gjennom helsenorge.no og gjennom en app på telefonen din.

Blir HelsaMi tilrettelagt for f.eks. svaksynte?

Ja, portalen skal ha universell utforming og vil følge samme praksis som Helsenorge.no. Det betyr at fargevalg, skrift og kontraster skal ha utforming i tråd med forskriftene om universell utforming, at det skal være lett å zoome inn og ut og at språket skal være klart. 

Hva med dem som ikke kan bruke en slik portal selv?

Andre kan få fullmakt til å representere deg på HelsaMi hvis du trenger det. 

Kan portalen brukes av de under 16 år?

Foreldre har tilgang til barns HelsaMi-konto og kan utføre tjenester på vegne av barnet. Vi følger praksis på Helsenorge.no med hensyn til fullmakt og tilganger.

Hvor sikkert er det?

HelsaMi har bare tilgang gjennom Bank-ID, det vil si "sikkerhetsnivå 4". Informasjonen ligger i samme database som journalløsningen og vil være like oppdatert og sikker. 

Skal portalen erstatte kontakten mellom behandler og pasient? Vil møtet med helsetjenesten bli mer upersonlig?

HelsaMi skal utvikle kvaliteten på informasjonsflyten mellom helsetjeneste og innbygger, men ikke erstatte de mellommenneskelige møtene.eldtil barns Helsami-knto 

Se foredrag om innsyn i journal

Pasientjournalen skal redusere mulighetene for å gjøre feil. Koblet sammen med forutsigbare pasientforløp får vi en mer effektiv og sammenhengende helsetjeneste som øker pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av helsetjenestenivåene i hele regionen.

Norge har en av verdens aller beste helsetjenester. For å nå ambisjonen om høy kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet beskrevet i Strategi 2030, etablerte Helse Midt-Norge RHF programmet Helseplattformen og inngikk i løpet av 2016 samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i Midt-Norge. Når Helseplattformen er innført, er hele helsetjenesten bli sammenbundet i en felles journalløsning, og vi kan samle all nødvendig helseinformasjon på ett oppdatert sted.

Visjonen er i tråd med det nasjonale målet «Én innbygger - én journal». Systemet må omfatte hele helsetjenesten som pasienter forholder seg til, enten det er den kommunale omsorgen, fastlegen i hjemkommunen, sykehus eller andre aktører.

I videoen under, snakker jurist Marte Loe om rettigheter og plikter rundt innsyn i journal.

 



Fant du det du lette etter?